Fa Ru Xue| Hair Like Snow - Jay Chou


"Fa Ru Xue| Hair Like Snow Lyrics"??? ????

lang ya yue / yi ren qiao cui


A wolf fang moon, my dear one is waned and sallow??? ?????

wo ju bei / yin jin le feng xue

I raise a cup and drink in the wind and snow???????

shi shui da fan qian shi gui

Who overturned the cupboard of past lives?????

re chen ai shi fei

Provoking the dust to dispute??? ????

yuan zi jue / ji

No comments

Powered by Blogger.